Shëndeti dhe Siguria ka qenë dhe mbetet prioriteti më kryesor i drejtimit në shoqërinë tonë. Objektivi i Grupit për zero lëndime në punë dhe përpjekjet e saj për të qenë performuesit më të mirë në industrinë ndërkombëtare të materialeve të ndërtimit kanë bërë që ANTEA të arrijë përsosmërinë. Vizioni i Shëndetit dhe Sigurisë në punë ka bërë që shoqëria të kërkojë gjithashtu çertifikim, me qëllim për të siguruar se zbatohen procedurat dhe kontrollet e duhura. Përveç trajnimeve, ANTEA zbaton gjithashtu masat për të mbajtur kulturën “zero” aksidente në fabrikë jo vetëm për punonjësit e drejtpërdrejtë por gjithashtu edhe për kontraktuesit si dhe transportuesit.

Përshkrimi

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dëmtimet (punonjës direkt)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dëmtimet (punonjës indirekt)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LTI (punonjës direkt)

1

0

0

0

0

2

1

1

0

LTI (punonjës indirekt)

2.45

0

0

0

0

1

1

1

2

LTIFR (punonjës direkt)

853.79

0

0

0

0

5.62

2.91

2.95

0

LTISR (punonjës indirekt)

23

39

41

43

40

527.91

8.74

325.03

0

Lëndimet e lehta

91.3

92.3

95.1

100

100

33

38

24

13

Numri i veprimeve korrigjuese (N.M.)

55

110

77

77

89

54

15

59

15

Propozimet nga Punonjësit

26

18

29

9

9

18

34

14

13

Orë Trajnimi (punonjës indirekt)

1894

3420

2603

2974

3491

3,606

3671

2898

802

Orë Trajnimi (punonjës direkt)

773

1760

596

854

1162

387

762

881

465


TRAJNIMET

ANTEA Cement zbaton një program vjetor trajnimesh. Tema të ndryshme zgjidhen në mënyrë që një trajnim i duhur dhe i përshtatshëm ti ofrohet personelit tonë dhe që veprimtaritë tona të jenë në përputhje me legjislacionin Shqipëtar, sa i përket Shëndetit dhe Sigurisë në Punë. Trajnimet bëhen çdo javë dhe gjithashtu përfshijnë dhe kontraktorët ditorë.

Treguesit Kyç të Performancës (TKP) janë instrumentat matës që kompania ka vendosur për të monitoruar performancën mbi Shëndetin dhe Sigurinë. Ato maten dhe raportohen në mënyrë periodike dhe në bazë të tyre kompania vendos prioritete për ndërtimin e një kulture siguri me zero aksidente.