ANGAZHIMI I PALËVE TË INTERESUARA

Angazhimi i grupeve të interesit është një proces i vazhdueshëm përmes të cilit ANTEA Cement synon të ndërtojë marrëdhënie të mira dhe të bazuara me aktorët kryesore të saj. Sipas përkufizimit të dhënë nga AA1000 për Standartin e Angazhimit të Grupeve të Interesit, “aktorët janë ato grupe që ndikojnë dhe/ose mund të ndikohen nga aktivitetet, produktet ose shërbimet e një organizate dhe me performancën e lidhur. www.accountabilityrating.com

PALËT E INTERESIT TË ANTEA

 • Punonjësit tanë
 • Komuniteti vendas
 • Furnitorët
 • Klientët
 • Aksionerët
 • Pushteti vendor dhe qëndror
 • OJF
 • Media
 • Komuniteti i biznesit
Duke dëgjuar dhe duke iu përgjigjur shqetësimeve të të punësuarve tanë, komunitetit lokal, klientëve, aksionarëve dhe grupeve të tjera të interesit ka qenë një forcë shtytëse në përpjekjet tona për përmbushjen me efikasitet të sfidave të përgjegjësisë sociale të korporatës. Kuptimi dhe adresimit të çështjeve materiale të grupeve tona të interesit është një proces i vazhdueshëm, në të cilin ANTEA Cement është e angazhuar për ta zhvilluar edhe më tej. Qëllimi kryesor ka qënë thellimi i angazhimit me palët e interesit duke:

 • Organizuar trajnime dhe veprimtari të ndryshme që kanë si qëllim rritjen e ndërgjegjësimit lidhur me çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me kujdesin për mjedisin, shëndetin dhe sigurinë, si dhe festimin e ditëve ndërkombëtare të rëndësishme dhe arritjet e fabrikës.
 • Sjellë programe zhvillimi që kanë si qëllim mbështetjen e palëve tona të interesit, veçanërisht komunitetin lokal, me infrastrukturë më të mirë, mundësi në rritje për arsimim më të mirë, si dhe shërbime publike.
 • Pasur vazhdimisht dialog të hapur me palët tona të interesit, me qëllim arritjen e transparencës së performancës tonë dhe adresimin e duhur të çështjeve të tyre më thelbësore.
 • Prezantuar tek palët tona të interesit veprimtaritë dhe praktikat e mira, nëpëmjet kanaleve të ndryshme të komunikimit

Amgazhimi ynë i detajuar me Palët e Interesit

 

Palët e Interesit Lloji i Angazhimit Rezultati i pritshëm
Punonjësi Procesi i përmirësimit të punonjësve Vlerësimi i punonjësit dhe nxitja e karrriereës
Komunikimi i ndryshimeve politikave të brendëshme Ruajtja e mjedisit të punës sipas standarteve më të mira
Mbledhja e reagimeve, velrësimeve
Ditët e Komunikimit Dhënia e Informacionit, Transparenca
Takime të përfaqësuesit të punojësit nëpërmjet sindikatave Respektimi i të drejatave themelore të punonjësve
Trainings Më shumë informacion rreth çështjeve të ndryshme
Events Festimi i datave të rëndësishme
Vullnetarizëm Sigurimi i angazhimit të punonjësit
Komuniteti Kontribute në para dhe në natyrë Sigurimi i shërbimeve sociale dhe përmirësimi i infrastrukturës
Aktivitete Sigurimi i angazhimit të komunitetit dhe festim
Takime Publike  Nxitja e Transparencës dhe Komunikimit
Buletine dhe Trajnime Ndërgjegjësim mbi mjedisin dhe Shëndetin & Sigurinë
Vlerësimi i ndikimit Adresimi i çështjeve thelbësore
Klintët Sondazhe të klientit Përmbushja e kënaqësisë së klientit
Furnitorët Standartet e prokurimit Sigurimi i praktikës më të mirë dhe parimeve të qëndrueshmërisë
Trajnime Ofrimi i mundësive të barabarta për të gjithë furnitorët
Shërbim i praktikës më të mirë Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve
Qeveria Vizita në kantierin e punës Nxitja e transparencës dhe praktikës më të mirë
Forume shumëpalëshe dhe Marrëveshje Angazhimi në partneritete me qeverinë lokale dhe kombëtare
Aksionerët Mbledhje Supervizuese Ofrimi i informacionit dhe raportime
Komuniteti i Biznesit Rrjeti i PSK-së/ FIAA/AmCham/HBAA Shkëmbimi i Praktikave më të mira mbi PSK-në
Media Deklarata për Shtyp Ofrimi i Informacionit rreth aktiviteteve dhe iniciativave të ndryshme
OJF Takime Publike Kërkimi i mundësive për bashkëpunim

ANTEA Cement vazhdimisht zhvillon takime me palë të ndryshme të interesuara, duke adresuar çështje dhe shqetësime të ndryshme.

Dypalëshe
 • Kryetari i Komunës Thumanë
 • Inspektoriatet
 • Agjencitë qeveritare
 • Sindikata
 • Projekti i BE-së CEMSA
Shumëpalëshe
 • Të moshuarit e Borizanës
 • Rrjeti PSK
 • Asamblea Përgjithëshme & Bordi i Drejtuesve
 • UNDP
 • Ministria e Ekonomisë
 • Ministria e Mjedisit
 • GIZ
 • CGIA
 • Media
 • Ministria e Mirëqënies
Takime publike
 • Komuna Thumanë
 • OJQ
 • Përfaqësues vendor
Forume të tjera
 • AMCHAM
 • FIA
 • HBAA
 • Forume shumëpalëshe
 • Konferenca akademike
 • Workshope
 • Tryeza të rrumbullakëta
 • Seminare

Bashkëpunimi me komunitetin vendas

Në përmbushjen e objektivave të saj, ANTEA Cement, përfshin parimet e përgjegjësisë së korporatave dhe qëndrueshmërisë në funksionet e saj të biznesit, me vizionin se nuk është thjesht një detyrim moral por dhe një praktikë e mirë biznesi.

ANTEA Cement ndodhet në Boke e Kuqe dhe rrethohet nga 4 fshatra: Picrrage, Brret, Thumanë dhe Borizanë. Komuniteti vendas është një ndër aktorët kryesorë të ANTEAs dhe ne synojmë të mbajmë marrdhënie të shkëlqyera me komshinjtë tanë duke pasur një dialog të vazhdueshëm dhe transparent si dhe duke investuar në komunitet. Ne kemi një mekanizëm ankesash si pjesë e Sistemit të Integraur të Menaxhimit që operon kompania. Procedura synon që të nxisë komunikim efikas të jashtëm dhe të brendshëm me aktorët tanë dhe specifikisht me komunitetet vendas, duke ndërgjegjësuar dhe inkurajuar dialogun për çështje të ndryshme dhe problematikat përkatëse që kanë të bëjnë me punën zhvillimore të ANTEAs.

Programet e zhvillimit që ne implementojmë, përqëndrohen tek ofrimi i kushteve sa më të mira të jetesës, sigurisë dhe shëndetit duke kontribuar në mirëqenien e banorëve të komuniteteve vëndas. Fushatat kryesore të ANTEA Cement janë edukimi, sporti, shëndeti, infrastruktura, personat që vuajnë izolimin social dhe kultura.

Rrjeti i PSK në Shqipëri

Në misionin e saj për të promovuar Përgjegjësinë Sociale të Korporatave, ANTEA Cement së bashku me ndërmarrje të tjera të mëdha në Shqipëri bëri përpjekje për të promovuar krijimin a një rrjeti të drejtuar nga bizneset për PSK. Nevoja për krijimin e këtij rrjeti ishte e dukshme në Shqipëri sidomos për faktin se në këtë vend nuk kishte një rrjet të tillë dhe ku disa aspekte të PSK, duke përfshirë shëndetin, të drejtat e njeriut dhe standartet mjedisore, kishin nevojë për përmirësim.
Rrjeti Shqiptar për PSK është lançuar në Prill të 2013, ku shumë aktorë të ndryshëm e kanë përgëzuar këtë iniciativë dhe ANTEA është atribuar për rolin e saj në këtë nismë, nëpërmjet emërimit të Drejtorit të Përgjithshëm si President i Rrjetit. Eventi inaugurues i Rrjetit kishte pjesëmarrjen e kompanive të mëdha nga e gjithë Shqipëria, Programi i Zhvillimit i OKB-së në Shqipëri (UNDP), përfaqësues nga Bashkimi Evropian, Ministria e Ekonomisë e Shqipërisë, Shoqata Biznesi, etj.
Që në fillim Rrjeti ka bashkë-organizuar, me UNDP dhe Ministrinë e Ekonomisë së Shqipërisë, Forume Shumëpalëshe për PSK-ës, ndërsa kryen dhe takime mujore me anëtarët e Rrjetit. Seminari mbi çështje të rëndësishme si Shëndetësia dhe Siguria, Kujdesi për Mjedisin dhe Të Drejtat e Njeriut janë organizuar me qëllimin për të ndarë praktikat më të mira ndërmjet kompanive anëtare dhe kontraktuesve të tyre si dhe për të rritur ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e standarteve. PSK-ës në Shqipëri ka organizuar me sukses për dy vite rresht çmimet për PSK- ës në Shqipëri dhe ka nderuar bizneset e mëdha dhe të vogla për aktivitetin e tyre në kuadër të PSK-ës.
Rrjeti së fundmi i është bashkuar me CSR Europe, rrjeti më i madh PSK në Evropë me më shumë se 46 Organizata Kombëtare Partnere dhe 50 korporata anëtare.

Për më shumë detaje lutem vizitoni Rrjeti Shqiptar i PSK.