ANTEA Cement shpërndan 1400 pajisje mbrojtëse kundër Covid-19 në shkollat e komunitetit lokal
30 Tetor, 2020
ANTEA Cement i mundëson punonjësve dhe kontraktorëve ditorë vaksinimin anti Covid-19
14 Maj, 2021

TITAN Cement Group publikoi Raportin e tij Vjetor të Integruar të vitit 2020

TITAN Cement Group publikoi Raportin e tij Vjetor të Integruar të vitit 2020, i cili përshkruan performancën financiare, si dhe mjedisore, sociale dhe të qeverisjes (ESG) të Grupit. Në vitin 2020, TITAN ofroi një performancë të fuqishme financiare, duke u kujdesur për punonjësit e tij dhe duke u mbështetur nga komunitetet e tij fqinje. Gjatë vitit, ai garantoi shërbim ndaj klientit me cilësi të lartë dhe të pandërprerë, dhe përshpejtoi progresin drejt aspiratave të tij dixhitale dhe qëndrueshmërisë.

Mes tranzicioneve përshpejtuese dhe ngjarjeve sfiduese si pandemia COVID-19, TITAN Cement Group mbetet i sigurt në modelin e tij të biznesit, duke trajtuar në mënyrë efektive sfida të rëndësishme dhe duke luajtur rol në ndërtimin e një të ardhmeje më të mirë, më të qëndrueshme. Nëpërmjet raportimit të integruar, TITAN synon të ndajë një pikëpamje holistike se si Grupi krijon vlerë për të gjithë grupet e tij të interesit.

Raporti është i disponueshëm në: www.titan-cement.com/newsroom/annualreports

Raporti Vjetor i Integruar i TITAN për vitin 2020 thekson:

 • EBITDA (Fitimet para Interesit, Tatimeve, Zhvlerësimit dhe Amortizimit) më i lartë i regjistruar që prej vitit 2010 në shumën 286 mln Tregjet elastike, kontrolli rigoroz i kostos dhe mjedisi i favorshëm i kostos së energjisë kontribuan në rritjen e fitimeve.
 • Gjenerim i fuqishëm i fluksit monetar dhe ulje e borxhit neto nga 155 mln Euro në 684 mln Euro.
 • Nxitësit kryesorë të kërkesës janë  vënë në funksionim për të mbështetur rritjen operative në vitin
 • Kthim i kapitalit ndaj aksionerëve prej 0.40 Euro për aksion (0.20 Euro për aksion në vitin e mëparshëm) dhe anulim i aksioneve të veta që përfaqësojnë 5% të të drejtave votuese në tremujorin e dytë të vitit 2021.
 • Objektiva të reja Mjedisore, Sociale dhe të Qeverisjes (ESG) për vitin 2025 e në vijim, duke theksuar angazhimin e qëndrueshëm të Grupit ndaj krijimit të vlerës dhe qëndrueshmërisë për të gjithë.
 • Objektiv ambicioz për reduktimin e CO2 i caktuar në -35% deri në vitin 2030, krahasuar me nivelet e vitit 1990, me Grupin që mbështet vizionin e Paktit të Gjelbër Evropian dhe Ambicia Klimatike e Shoqatës Globale të Çimentos dhe Betonit (GCCA) për ti ofruar shoqërisë beton me karbon neutral deri në vitin 2050.
 • Të dhëna masive dhe mjete të inteligjencës artificiale shfrytëzohen për të nxitur vendime, për të zbuluar efikasitetin operacional, për të zhvilluar më tej aftësitë e zinxhirit të furnizimit të Grupit, si edhe për të ripërcaktuar mënyrën se si ndërvepron me klientët dhe partnerët tanë.
 • Njohje e impiantit të Grupit në Florida, SHBA, si impianti i parë i prodhimit të çimentos në botë që është Platinum me Përdorim dhe Efikasitet të Plotë të Burimeve (I VËRTETË) i çertifikuar për mbetje zero, duke theksuar angazhimin e qëndrueshëm të Titan-it për të kontribuuar në ekonominë qarkulluese.
 • Lançimi i kuadrit të TITAN-it mbi Shëndetin dhe Mirëqenien që mbulon katër dimensione kyçe të shëndetit dhe mirëqenies – fizik, mendor, social dhe financiar – dhe reflekton rëndësinë e ndjekjes së një qasjeje të integruar holistike .
 • Përqindja e punonjësve nga komunitetet lokale mbeti e lartë, në 83% dhe Grupi vazhdoi të mbështesë punësimin e të rinjve, duke ofruar 251 stazhe në vitin 2020. Nëpërmjet Akademisë ReGeneration për Përshpejtim Dixhital, një program që ne zhvilluam në partneritet me ofrues lokalë shërbimi, 24 të rinj të diplomuar u trajnuan në shkencën e të dhënave dhe asistencën në gjetjen e punësimit.
 • Paraqitja e një komponenti shpërblimi të lidhur me emetimet e CO2 të Grupit dhe përforcimi i mbikëqyrjes së axhendës së qëndrueshmërisë në nivelin e Bordit. Forcimi i mëtejshëm i qeverisjes së qëndrueshmërisë së Grupit, me krijimin e pozicionit të Drejtuesit të departamentit të Qëndrueshmërisë, si pjesë e Komitetit Ekzekutiv ndërsa u zgjerua ish-Departamenti CSR i Grupit për të pasqyruar fokusin më të gjerë të Grupit dhe palëve të tij të interesit mbi çështjet e Mjedisit, Sociale dhe Qeverisjes ( ESG).

Standardet e raportimit

Raporti Vjetor i Integruar i TITAN Cement Group 2020 (IAR 2020) është përgatitur në përputhje me Ligjin Belg, Kodin Belg të vitit 2020 për Qeverisjen e Korporatave, Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) dhe Parimet e Këshillit Ndërkombëtar të Standardeve të Raportimit (IIRC) për raportimi i integruar.

Kornizat e tjera të raportimit të ndjekura nga TITAN Cement Group përfshijnë Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të KB (SDG) 2030, Komunikimin e Kompaktit Global të Kombeve të Bashkuara mbi Udhëzimet e Progresit dhe Kartën dhe Direktivat  Globale të Shoqatës së Çimentos dhe Betonit (GCCA). Në vitin 2020, Grupi gjithashtu filloi raportimin sipas Bordit të Standardeve të Kontabilitetit të Qëndrueshmërisë (SASB).

Pasqyrat financiare të veçanta dhe të konsoliduara të IAR 2020 u audituan nga PwC. Përmbledhja dhe pasqyrat e performancës së ESG u verifikuan në mënyrë të pavarur në një Nivel të arsyeshëm nga Shërbimet e Çertifikimit dhe Verifikimit ERM (ERM CVS), Kartën dhe Direktivat  Globale të Shoqatës së Çimentos dhe Betonit (GCCA) dhe kriteret e Nivelit të Avancuar për Komunikimin mbi Progresin, të Kompaktit Global të Kombeve të Bashkuara (UNGC).

 

Rreth TITAN Cement Group

TITAN Cement Group është një prodhues multirajonal i çimentos dhe materialeve të ndërtimit. Aktivitetet e biznesit përfshijnë prodhimin, transportimin dhe shpërndarjen e çimentos, betonit, inerteve, hirit, llaçeve dhe materialeve të tjera të ndërtimit. Grupi ka punësuar rreth 5,400 persona dhe është i pranishëm në më shumë se 15 vende, duke operuar fabrika çimentoje në 10 prej tyre, SHBA, Greqi, Shqipëri, Bullgari, Maqedoni e Veriut, Kosovë, Serbi, Egjipt, Turqi dhe Brazil. Gjatë gjithë historisë së tij, Grupi ka pasur si synim t’i shërbejë nevojave të shoqërisë, duke kontribuar në rritjen e qëndrueshme me përgjegjësi dhe integritet.

Titan Cement International SA, është kompania mëmë e TITAN Cement Group. Për më shumë informacion, vizitoni faqen e internetit të Grupit në www.titan-cement.com.